Activitatea IV. -rez.

ACTIVITATEA 4. ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE ŞI CONŞTIENTIZARE A GRUPULUI ŢINTĂ PRIVIND VALORIFICAREA TURISTICĂ A SITURILOR NATURA 2000

 Activități/sub-activități desfășurate:

 Sub-activitatea 4.1. Formarea grupului ţintă (reprezentanţi comunitate locală, ONG, autorităţi publice locale şi judeţene, operatori de turism) privind valorificarea beneficiilor ecosistemelor în scop turistic
 • Echipa Partenerului naţional a realizat o anchetă sociologică pentru identificarea atitudinii ecologiste, pe baza căruia a realizat un studiu sociologic (1 raport de stare de referinţă a gradului de conştientizare).
 • Echipa Partenerului naţional a realizat o anchetă sociologică pentru identificarea atitudinii ecologiste, pe baza căruia a realizat un studiu sociologic (1 raport privind evoluția gradului de conștientizare față de starea de referinţă).
 • Pentru realizarea studiului sociologic propus de partenerul național, acesta a coordonat aplicarea a 2 sondaje de opinie, inclusiv prin elaborarea întrebărilor, prelucrarea datelor, interpretarea datelor, verificări ale tendinţelor statistice prin aplicarea unor calcule specifice.
 • Pentru realizarea studiului sociologic propus de partenerul național, acesta a coordonat aplicarea a 2546 chestionare, inclusiv prin elaborarea întrebărilor, pregătirea şi aplicarea chestionarelor pentru studiul sociologic, prelucrarea datelor, interpretarea chestionarelor.
 • În urma organizării sesiunilor informare legate de biodiversitatea celor două situri Natura 2000, organizate de Promotorul de proiect și partenerul național, s-a înregistrat un număr de 517 participanţi instruiţi (400 participanți fiind asumați prin cererea de finanțare). Participanții sunt elevi, studenți și cadre didactice din mediul preuniveritar și universitar.
 • Din seria evenimentelor de diseminare a rezultatelor proiectului și a informării publicului țintă, au fost organizate 4 sesiuni de informare. Promotorul de proiect a organizat 2 sesiuni, în Cluj-Napoca, în mediul academic, una la sediul Facultății de Geografie a Universității Babeș-Bolyai, cu o tematică axată pe protecția, conservarea şi dezvoltarea economică a ariilor naturale protejate (prezentare susținută de Ciprian Corpade, analist teritorial în cadrul echipei Promotorului de proiect), o alta în cadrul Facultății de Ştiinţa şi Ingineria Mediului a Universităţii Babeş-Bolyai, cu o prezentare interactivă dedicată importanţei biodiversităţii din cele două situri Natura 2000 Pricop – Huta Certeze şi Tisa Superioară (prezentare susţinută de Sabin Bădărău). Ambele sesiuni au fost precedate de o prezentare a obiectivelor, activităților şi rezultatelor propuse prin proiect, susținută de managerul de proiect Răzvan Bătinaș. Pentru organizarea acestora au fost realizate afișe, agendă, lista de participanți. Partenerul național a organizat alte 2 sesiuni de informare, în Rona de Sus şi Baia Mare (Liceul Neniţescu, profil: protecţia mediului).
 • Fotografiile realizate pe teren în cadrul documentărilor pe teren cât și crearea unor informații textuale asociate unor rezultate ale proiectului s-au regăsit și în crearea unor pliante de către partenerul național, 600 pliante fiind diseminate de acesta în cadrul acestor evenimente.
 • Pentru promovarea sesiunilor de informare, Partenerul național a realizat macheta, tipărirea și diseminarea a 40 afişe.
 • Fotografiile realizate pe teren în cadrul documentărilor pe teren cât și crearea unor informații textuale asociate unor rezultate ale proiectului s-au regăsit și în crearea unor flyere de către partenerul național, 1000 flyere fiind diseminate de acesta în cadrul acestor evenimente.
 • Partenerul național a elaborat 1500 diplome de participare, pe care le-a tipărit și diseminat în cadrul acțiunilor de informare și conștientizare desfășurate în teritoriu.
 • Partenerul național a elaborat 15 diplome speciale pentru idei de afacere, pe care le-a tipărit și diseminat în cadrul eco-evenimentelor.
 • Partenerul național a elaborat 5 medalii pentru idei de afacere, pe care le-a tipărit și diseminat în cadrul eco-evenimentelor.
 • Un alt rezultat vizual al proiectului a constat în organizarea unei expoziţii fotografice, cu 100 fotografii expuse, al cărei scop a constat în conștientizarea publicului țintă asupra valorilor siturilor Natura 2000 și a beneficiilor oferite de ecosistemele din arealul analizat. Echipa Promotorului de proiect a selectat fotografiile reprezentative pentru expoziţia fotografică, formatul pozelor și modul de afișare, alegerea layout-ului final cu elemente de vizibilitate și a realizat o scurtă descriere a conținutului pozelor, cu menționarea autorului. Toate fotografiile au fost realizate în cadrul documentărilor pe teren ale echipelor din parteneriat. Promotorul de proiect a organizat 1 expoziție fotografică, în intervalul 14-24.11.2016, în două locații (sediul Facultății de Geografie, sediul Universității Babeș-Bolyai), în timp ce partenerul național a organizat la rândul lui o expziție fotografică SAFARI, de tip itinerant, în decursul lunii noiembrie 2016, în cadrul unor evenimente desfășurate în școli, primării.
 • În cadrul expoziției fotografice organizate și promovate de Promotorul de proiect și partenerul național, au fost expuse 100 fotografii în Cluj-Napoca, cărora li s-au adăugat altele 24 pentru expoziția fotografică organizată de partenerul național, în localitățile din teritoriu.
 • În cadrul activităților de formare a grupului țintă (elevi, studenți), partenerul național a organizat 3 concursuri naționale, unde și-au adus concursul 517 participanți. Pe baza unei metodologii elaborată de partenerul național, toate cele 3 concursuri s-au desfășurat sub coordonarea partenerului național.
 • Conform unei metodologii eco-calendar realizată de partenerul național, pentru evenimentele ecologice desfăşurate în şcoli, acesta a realizat 85 eco-evenimente, în parteneriat cu instituții din mediul preuniversitar. Unele dintre evenimente s-au desfășurat sub forma unor simpozioane școlare (S.O.S O3 – Școala Generală Alexandru Ioan Cuza din Baia Mare, Școala Generală Lucian Blaga din Baia Mare) dedicate conştientizării impactului negativ pe care îl au comportamentele iresponsabile asupra stratului de ozon şi efectele pe termen mediu şi lung asupra sănătăţii mediului şi a oamenilor. Altele au fost organizate cu ocazia sărbătoririi unor zile tematice, axate pe evidențierea formelor de presiune antropică exercitate asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar (Şcoala Remeţi, Crăciuneşti, Şcoala 10 Sighetu Marmaţiei, Liceul Tehnologic Sighetu Marmaţiei, Şcoala Petrova, Rona de Sus, Rona de Jos, Câmpulung la Tisa, Sarasău, Valea Vişeului, Leordina, Lucian Blaga Baia Mare, Alexandru Ioan Cuza din Baia Mare, Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare, Transilvania Baia Mare, Şcoala nr. 5 Sighetu Marmaţiei, Colegiul Dragoş Vodă Sighetu Marmaţiei, Centrul Universitar Nord din Baia Mare). De asemenea, partenerul național a fost implicat în coordonarea unor elevi pentru participarea la Olimpiada de mediu, prin prezentarea unui material despre păsările de pe Tisa şi Idei de afaceri verzi (Şcoala Lucian Blaga Baia Mare şi Colegiul Economic Titulescu) sau în organizarea unor activități de tradiții ucrainiene (Rona de Sus).
 • Pentru promovarea eco-evenimentelor, Partenerul național a realizat macheta, tipărirea și diseminarea a 200 afişe.
 • În cadrul celor 85 eco-evenimente, au participat 2536 elevi/studenți din cei 40300 participanţi asumați prin cererea de finanțare.
 • Prin intermediul celor 85 eco-evenimente desfășurate în teritoriu, partenerul național a conștientizat un număr de 15216 părinți din 80600 părinți asumați prin cererea de finanțare.
 • Estimat pentru o implicare în cadrul eco-evenimentelor a unui personal didactic de 130 cadre didactice, evenimentele organizate de partenerul național au implicat 1025 profesori.
 • În cadrul evenimentelor de informare și conștientizare a grupului țintă, partenerul național a organizat 3 workshopuri tematice, în cadrul cărora s-au prezentat informații legate de speciile și habitatele de interes conservativ comunitar din cele două situri Natura 2000, dar și alte informații asociate surselor de poluare sau modului în care se poate gestiona conservarea biodiversității.
 • Pe durata desfășurării celor 3 workshopuri, organizate pe partenerul național, au participat 220 elevi și studenți, care în urma informațiilor primite pot deveni formatori de opinii.
Sub-activitatea 4.2. Consultări publice cu factorii de decizie
 • Pentru informarea grupului țintă (autorități locale, locuitori) au fost organizate 9 consultări publice (din 26 asumate prin cererea de finanțare). Promotorul de proiect a organizat 5 consultări publice în Rona de Jos, Rona de Sus, Petrova, Certeze și Sarasău în intervalul 14-17.11.2016. Pentru aceste consultări publice, au fost realizate invitaţii adresate primăriilor din areal şi au fost programate, telefonic, datele întâlnirilor. Pentru promovarea lor și atragerea unei audiențe ridicate, au fost diseminate afișe și programul întâlnirii propriu-zise. Partenerul 1 național a organizat 4 consultări publice în Negreşti Oaș, Certeze și Băile Felix.
 • Pentru diseminarea unor materiale promoționale în cadrul evenimentelor de informare și conștientizare a grupului țintă au fost realizate și distribuite peste 3000 pliante/broșuri (3500 pliante de către echipa partenerului național, 200 de echipa Promotorului de proiect).
 • Pentru promovarea evenimentelor de informare și conștientizare a grupului țintă au fost realizate și distribuite peste 200 afișe (200 afișe de către echipa partenerului național, 20 de echipa Promotorului de proiect).
 • Pentru diseminarea unor materiale promoționale în cadrul evenimentelor de informare și conștientizare a grupului țintă au fost realizate și distribuite peste 5500 flyere (5500 flyere de către echipa partenerului național, 200 broșuri/UAT de echipa Promotorului de proiect).
 • Din cei 2600 participanţi/factori de decizie informaţi pe durata consultărilor publice s-a atins ca indicator un număr de 95 participanți de către echipa Promotorului de proiect.
 • Echipa Partenerului naţional a realizat 1 chestionar pentru identificarea atitudinii ecologiste. De asemenea, echipa Promotorului de proiect a realizat un chestionar privind gradul de informare al comunităților locale privind valoarea siturilor Natura 2000, aplicat în cadrul evenimentelor de diseminare din intervalul 14-18.11.2016. Au fost aplicate 75 chestionare, interpretarea lor concretizându-se sub forma unui studiu sociologic, inclus în studiul integrat final. În total, au fost realizate 2 aplicaţii de chestionare privind gradul de informare al participanţilor asupra valorilor ecosistemelor.

Rezultatele obținute ale activității/sub-activităților:

 Denumirea activităţii/sub-activităţii

Rezultatele obţinute Perioada de implementare Sustenabilitate
Activitatea 4. Activităţi de instruire şi conştientizare a grupului ţintă privind valorificarea turistică a siturilor Natura 2000
Sub-activitatea 4.1. Formarea grupului ţintă (reprezentanţi comunitate locală, ONG, autorităţi publice locale şi judeţene, operatori de turism) privind valorificarea beneficiilor ecosistemelor în scop turistic 1 raport de stare de referinţă a gradului de conştientizare Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Material suport pentru alte proiecte axate pe conștientizarea comunităților locale
1 raport privind evoluţia gradului de conştientizare faţă de starea de referinţă Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
2 sondaje de opinie Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Material suport pentru alte proiecte axate pe conștientizarea comunităților locale
2546 chestionare aplicate Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Material suport pentru alte proiecte axate pe conștientizarea comunităților locale
400 participanţi instruiţi Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
4 Sesiuni de informare Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
600 pliante Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
40 afişe Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
1000 flyere Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
200 afişe Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
1500 diplome de participare Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
15 diplome speciale pentru idei de afacere Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Dezvoltarea unor potențiale afaceri
5 medalii pentru idei de afacere Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Dezvoltarea unor potențiale afaceri
1 expoziţie foto Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
100 fotografii expuse Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
2 concursuri naţionale a 400 participanţi informaţi Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
31 evenimente eco/localitate Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
40300 participanţi la activităţile eco Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
80600 părinti conştientizaţi asupra valorilor sitului „prin gura copilului” Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
130 cadre didactice implicate Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
3 workshopuri Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
220 formatori de opinii Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
Sub-activitatea 4.2. Consultări publice cu factorii de decizie 9 consultări publice Ianuarie 2016 – Aprilie 2017 Recomandări implementate de autoritățile locale
3000 pliante Ianuarie 2016 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
200 afişe Ianuarie 2016 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
5500 flyere Ianuarie 2016 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
95 participanţi/factori de decizie informaţi Ianuarie 2016 – Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
2 aplicaţii de chestionare privind gradul de informare al participanţilor asupra valorilor ecosistemelor Ianuarie 2016 – Ianuarie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor

INDICATORI