Activitatea II. -rez.

ACTIVITATEA 2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 

Activități/sub-activități desfășurate:

 Sub-activitatea 2.1. Crearea şi gestionarea bazei de date
  • Participarea tehnicienilor hidrologi la întâlnirile de lucru organizate de managerul de proiect și gestionarea activităților individuale ce urmau a fi implementate a fost dublată de implicarea efectivă a acestora la crearea bazei de date a proiectului, completarea fișelor de inventariere, administrarea canalelor media ale proiectului sau elaborarea unor materiale științifice, a unor materiale de presă dar și elaborarea studiilor individuale, respectiv studiul final. Au fost formați 9 studenți ca tehnicieni hidrologi.
  • La nivelul proiectului a fost creată o bază de date, unde au fost incluse o bază de date GIS (cu date raster şi vector), fotografii (atât de pe teren cât şi de la evenimentele desfășurate prin proiect), materiale cartografice realizate. Baza de date GIS a fost realizată integral de tehnicienii hidrologi și parțial de analiștii teritoriali ai Promotorului de proiect, pe lângă materialele cartografice obligatorii fiind realizate o serie de alte hărți reprezentative pentru anumite fenomene din teritoriu. Fotografiile au fost surprinse în cadrul documentărilor pe teren dar și a evenimentelor desfășurate pe durata de implementare a proiectului.
  • Pentru realizarea bazei de date GIS dar și a evidențierii spațiale a unor informații și fenomene în cadrul studiilor individuale sau a celui integrat final, au fost asumate prin proiect realizarea a 10 hărți, acestea fiind completate cu o serie de alte materiale cartografice. În primul rând, a fost realizat modelului de elevaţie digital pentru arealul analizat (siturile NATURA 2000 Huta-Certeze și Tisa Superioară), s-a ales scara de reprezentare: 1:2500 și limitele teritoriului analizat, au fost selectate sursele cartografice primare și au fost făcute nominalizările responsabililor pentru crearea unor anumite teme GIS. Toți tehnicienii hidrologi au digitizat și creat teme GIS primare selectare teme ce vor fi digitizate, layout-ul hărților finale, Digitizarea și crearea unor teme GIS, în vederea realizării bazei de date cartografice primare (hidrografie, căi de comunicaţie, spațiu construit şi intravilan, soluri, geologie). Sursele de colectare a datelor cartografice au fost: Harta topografică a României, scara 1:25000, ortofotoplanuri (2010), scara 1:5000, date Basemap din cadrul ARC GIS online, hărţi geologice (scara 1:50000 – foaia Săpânţa L-34-12-A, foaia Turţ-Negreşti-Oaş L-34-11-B), hărţi geologice, scara 1:200000 (L-34-6-VI şi L-35-I), hărţi ale solurilor (foaia Baia Mare L-34-VI, foaia Borşa L-35-I). Ulterior digitizării lor, a fost creat layout-ul pentru anumite materiale cartografice. Toate hărțile create au fost modificate datorită modificării limitelor ariilor protejate. Pentru fiecare studiu realizat au fost create materiale cartografice distincte, dar au fost create și materiale suport pentru autoritățile locale din teritoriu (13 hărți).
  • Atât echipa Promotorului de proiect cât și cea a partenerului național au creat metodologii de lucru distincte pe habitate şi tipuri de elemente de biodiversitate (peşti, ornitofaună, amfibieni şi reptile, mamifere mari şi mici), care au fost centralizate și incluse într-o metodologie de lucru comună, în vederea evaluării primare a elementelor de biodiversitate din teritoriu.
  • În vederea elaborării studiilor asumate prin cererea de finanțare, echipele parteneriatului au făcut recurs la consultarea unor surse bibliografice și cartografice dar și a unor resurse electronice legate de biodiversitate, atât pentru siturile NATURA 2000 Huta-Certeze și Tisa Superioară), cât și pentru alte areale protejate din țară și străinătate. Au fost consultate 200 materiale bibliografice.
  • Pentru observațiile de pe teren din cadrul documentărilor pe teren, au fost create și aplicate 100 fişe de inventariere a habitatelor şi elementelor de biodiversitate de echipele Promotorului de proiect și partenerului național.
Sub-activitatea 2.2. Inventarierea elementelor de biodiversitate/serviciilor ecosistemelor şi identificarea potenţialului turistic ce poate fi valorificat ca beneficiu socio-economic prin deplasarea în teren
  • Documentările pe teren, stabilirea metodologiei de lucru, documentarea bibliografică, colectările de date, evaluarea unor tipologii de habitate forestiere, realizarea de fotografii, realizarea unor rapoarte de teren au stat la baza realizării studiului de fond forestier, material ce se regăsește atât individual dar și în cadrul studiului integrat final.
  • Documentările pe teren, documentarea bibliografică, colectările de date, realizarea unor fotografii au stat la baza realizării studiului de ornitofaună, individual, realizat de echipa partenerului național.
  • Documentările pe teren, documentarea bibliografică, colectările de date, măsurătorile de pe teren, realizarea unor materiale cartografice și a unor fotografii au stat la baza realizării studiului de calitatea apei, material ce se regăsește atât individual dar și în cadrul studiului integrat final. Rezultate parțiale ale acestui studiu au fost publicate și pe parcursul proiectului, ca articole științifice.

Rezultatele obținute ale activității/sub-activităților:

 Denumirea activităţii/sub-activităţii
Rezultatele obținute Perioada de implementare Sustenabilitate
Activitatea 2. Analiza situaţiei existente
Sub-activitatea 2.1. Crearea şi gestionarea bazei de date 9 studenţi formaţi ca Tehnicieni hidrologi Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Expertiză utilizabilă în alte proiecte sau în domeniul de activitate principal
1 bază de date Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Suport științific pentru elaborarea unor materiale științifice
10 Materiale cartografice

1.Harta amplasării celor două situri Natura 200 în context teritorial

2.Harta caracteristicilor geodemografice

3.Harta orientării versanților

4.Harta declivității

5.Harta insolației

6. Harta solurilor

7. Harta geologică

8. Harta habitatelor

9. Impactul activităților antropice asupra habitatelor

10. Principalele resurse naturale și antropice existente în cele două situri Natura 2000

Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Suport științific pentru elaborarea unor materiale științifice, instrumente de lucru pentru autoritățile locale
1 Metodologie de lucru comună Octombrie 2015 – Aprilie 2016 Suport științific pentru elaborarea altor materiale privind conservarea biodiversității
200 Materiale bibliografice/cartografice consultate Octombrie 2015 – Februarie 2016 Referințe pentru alte studii de profil
100 Fișe de inventariere create Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Suport științific pentru elaborarea unor materiale științifice
Sub-activitatea 2.2. Inventarierea elementelor de biodiversitate/

serviciilor ecosistemelor şi identificarea potenţialului turistic ce poate fi valorificat ca beneficiu socio-economic prin deplasarea în teren

1 Studiu de fond forestier Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Comunități locale informate privind biodiversitatea arealelor protejate, inițierea altor proiecte
1 Studiu pe ornitofaună Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Comunități locale informate privind ornitofauna
1 Studiu pe calitatea apei Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Comunități locale informate privind calitatea apelor, suport științific pentru elaborarea unor materiale științifice și inițierea altor proiecte

 

INDICATORI