Activitatea I. -rez.

ACTIVITATEA 1. GESTIONAREA ȘI COORDONAREA PROIECTULUI

 Activități/sub-activități desfășurate:

 Sub-activitatea 1.1. Coordonarea şi gestionarea activităţilor
  • Formarea celor 9 studenți, angajați ca tehnicieni hidrologi în echipa de implementare a Promotorului de proiect, s-a realizat din punct de vedere al activității 1 prin implicare în organizarea evenimentelor de informare, diseminare a rezultatelor proiectului. 3 din cei 9 studenţi sunt în prezent angajaţi în structuri ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie-filiala Târgu Mureş, respectiv Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa. Un student a devenit doctor în ştiinţe şi este angajat în cadrul Facultăţii de Geografie din Cluj-Napoca; un student este angajat în cadrul unei structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
  • În vederea elaborării studiului integrat final, au fost demarate de la bun început toate procedurile pentru obținerea avizelor pentru desfășurarea activității de cercetare în cele două situri Natura 2000, au fost întreprinse o serie de documentări pe teren, colectare de date, completare fișe de inventariere, consultare surse bibliografice, realizare materiale cartografice, prelucrare date statistice. Toate studiile individuale realizate au fost centralizate și sintetizate sub forma unui singur studiu.
  • Pentru elaborarea celor 20 rapoarte de monitorizare lunară au fost desfășurate următoarele activități: gestionarea zilnică a activității membrilor echipei de proiect, comunicarea permanentă cu Partenerii din proiect, coordonarea profesională a fazelor de lucru, pe perioade de lucru şi pe linii bugetare, completarea rapoartelor de activitate lunară ale fiecărui membru din echipele de proiect, soluționarea aspectelor legate de personalul angajat (încheiere contracte de muncă, prelungire activitate, suspendare contracte de muncă, depunere cerere de concedii etc.), soluționarea clarificărilor transmise de Operatorul de program, realizarea unor solicitări înaintate de Operatorul de program privind
  • Gestionarea activităţii membrilor echipelor de proiect, comunicarea permanentă cu partenerii, elaborarea rapoartelor de activitate individuală și a celor de monitorizare lunară, participarea la anumite evenimente de informare organizate de Operatorul de program, elaborarea documentațiilor necesare transmiterii spre aprobare a celor 3 acte adiționale înaintate de Promotorul de proiect, soluționarea clarificărilor primite din partea Operatorului de program, realizarea unor solicitări înaintate de Operatorul de program privind activitățile implementate sau indicatorii atinși au constituit acțiunile ce au stat la baza elaborării și depunerii pentru validarea cheltuielilor a 5 rapoarte de progres intermediare (tehnice).
 Sub-activitatea 1.2. Administrarea financiară
  • Gestionarea activităţii financiar-contabile, planificarea și gestionarea procedurilor de achiziţii publice, elaborarea rapoartelor intermediare de progres, soluționarea clarificărilor primite din partea Operatorului de program au constituit acțiunile ce au stat la baza elaborării și depunerii pentru validarea cheltuielilor a 5 rapoarte de progres intermediare (financiare).
  • Pe baza implementării activităților din proiect și a indicatorilor atinți, cât și prin completarea rapoartelor de progres intermediare a fost elaborat raportul final de progres.
Rezultatele obținute ale activității/sub-activităților:

 

Denumirea activităţii/sub-activităţii Rezultatele obţinute Perioada de implementare Sustenabilitate
Activitatea 1. Gestionarea şi coordonarea proiectului
Sub-activitatea 1.1. Coordonarea şi gestionarea activităţilor 9 studenţi formaţi ca Tehnicieni hidrologi Septembrie 2015-Aprilie 2017 Expertiză utilizabilă în alte proiecte sau în domeniul de activitate principal.
1 studiu integrat final Septembrie 2015-Aprilie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
20 Rapoarte de monitorizare lunară Septembrie 2015-Aprilie 2017 Monitorizarea implementării programului
5 Rapoarte intermediare de progres (tehnic) Septembrie 2015-Aprilie 2017 Monitorizarea implementării programului
Sub-activitatea 1.2. Administrarea financiară 5 Rapoarte intermediare de progres (financiar) Septembrie 2015-Aprilie 2017 Monitorizarea implementării programului
1 Raport final Septembrie 2015-Aprilie 2017 Monitorizarea implementării programului, control strategic, posibile acțiuni corective pentru viitoarele apeluri de proiecte

 

INDICATORI