Evaluarea habitatelor forestiere / Assessment of forest habitats

Din rezultatele raportului de teren, realizat de Sabin Bădărău, analist teritorial în cadrul echipei Promotorului de proiect, în cadrul sitului ROSCI0251-Tisa Superioară au putut fi identificate mai multe tipuri de habitate decât cele regăsite în fişa standard a sitului (9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 91E0* – Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), respectiv 92D0Galerii şi tufărişuri sud-europene de luncă (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae), 6520- Fâneţe montane, extinse mult în poienile de pe dealurile înalte submontane dintre Iza și Vișeu, 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 3270Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p., 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin.

În schimb, pentru arealul ROSCI0358 – Pricop-Huta Certeze, în fişa standard se regăsesc trei tipuri de habitate forestiere zonale (9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 91V0 – Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum), fiind ignorate, din cauze necunoscute, habitatele forestiere ripariene și cele de pajiști. Dintre acestea, nu se poate confirma prezența făgetelor dacice și nici a pădurilor de gorun cu carpen.

img_7013-animation

 

From the results of the field report elaborated by Sabin Bădărău, territorial analyst in the Project Promoter’s team, more types of habitats could be identified in the field than those found in the standard data form of the ROSCI0251-Upper Tisa site (9110 – Luzulo-Fagetum beech forests, 91E0* – Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), as well as 92D0 – Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae), 6520 – Mountain hay meadows, far extended in the glades on the high hills at the foot of the mountains between the Iza and the Vişeu rivers, 9170 – Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests, 9130 – Asperulo-Fagetum beech forests, 3270 – Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation, 6430 – Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels.Instead, in the case of ROSCI0358 – Pricop-Huta Certeze area, three types of zonal forest habitats are found in the standard data form (9130 – Asperulo-Fagetum beech forests, 91V0 – Dacian beech forests (Symphyto-Fagion), 9170 – Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests), but the riparian forest habitats and the meadow habitats were ignored for unknown reasons. Of these, neither the presence of Dacian beech forests, nor the oak-hornbeam forests could be confirmed.